Dostępność cyfrowa

1. Gminny Klub Dziecięcy w Lądzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

2. Data publikacji strony internetowej: 23 listopada 2022

3. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 23 listopada 2022

4. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

5. Strona internetowa posiada mechanizm – tzw. wtyczkę – One Click Accessibility – umożliwiający: zmianę wielkości tekstu, zmianę kontrastu, podkreślenie linków, skalę szarości, czytelną czcionkę.

6. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny z wykorzystaniem testów strony przeprowadzonych wg oceny eksperckiej oraz walidatorów internetowych: https://www.webaccessibility.com ; https://wave.webaim.org ; https://validator.w3.org/

7. Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Emilia Rosiejewska, email: ekobrzdac@klub-lad.pl.  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 789 806 144. Ta samą droga można składać wnioski o udostępnienia informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

8. Informacja o procedurze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Do budynku Gminnego Klubu Dziecięcego w Lądzie prowadzi wejście główne zlokalizowane od ulicy Cysterskiej, drzwi wejściowe z pochwytem umożliwiające wjazd wózkiem dla osób niepełnosprawnych, w całym budynku brak przeszkód architektonicznych.
W budynku jest dostęp do wc dla niepełnosprawnych.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Zgodnie z art. 20a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektu. Brak dostępu do tłumacza migowego.
Przed budynkiem zostało wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.