Statut Gminnego Klubu Dziecięcego w Lądzie

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. Klub dziecięcy zwany dalej „Klubem” działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 75   ze zm.);

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 305 ze zm.);

3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2021r. poz. 1372);

4) niniejszego statutu.

§2.1. Klub jest gminną jednostką budżetową, dla której Gmina Lądek jest organem prowadzącym.

2. Siedziba Klubu znajduje się w Lądzie, ul. Cysterska 11, 62-406 Lądek.

3. Obszarem działania Klubu jest Gmina Lądek.

4. Klub podlega wpisowi do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Lądek.

5. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Klubu w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki, sprawuje Wójt Gminy Lądek.

6. Oficjalna nazwa Klubu używana w dokumentach, kontaktach i na pieczęciach brzmi:

Gminny Klub Dziecięcy

Ląd, ul. Cysterska 11, 62-405 Ląd

§ 3. 1. Klub świadczy płatną opiekę nad dziećmi w wieku od 1 roku życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym –4 rok życia.

2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1 za pobyt dziecka w Klubie oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie ustala Rada Gminy Lądek w drodze odrębnej uchwały.

Rozdział 2.
Cele i zadania Klubu oraz sposób ich realizacji

§ 4. Celem Klubu jest udzielanie świadczeń, które swoim zakresem obejmują działalność pielęgnacyjną, opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną odpowiednią do wieku dziecka.

§ 5. Do zadań Klubu należy w szczególności:

 1. sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku od 1 roku życia,
 2. zapewnienie dziecku opieki w warunkach   bytowych   zbliżonych   do warunków domowych, w czasie jego pobytu w Klubie, zgodnie z jego potrzebami,
 3. pomoc  pracującym  rodzicom poprzez zapewnienie  ich dzieciom  opieki,  wychowania i bezpieczeństwa,
 4. zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz wyuczenie nawyków higienicznych,
 5. prowadzenie zajęć metodyczno-dydaktycznych dostosowanych do wieku i rozwoju psychomotorycznego dziecka w oparciu o roczny plan pracy,
 6. organizowanie właściwej opieki edukacyjnej dzieci poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
 7. wspomaganie i stymulowanie indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju jego niepełnosprawności,
 8. współdziałanie z rodzicami oraz ich rodzinami w dbaniu o wszechstronny oraz prawidłowy rozwój dziecka, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności;
 9. promocja zdrowia
 10. rozwijanie samodzielności dziecka oraz wyrabianie właściwych nawyków higieny osobistej;
 11. zapewnienie dziecku racjonalnego wyżywienia zawierającego niezbędne składniki pokarmowe zgodne z obowiązującymi normami żywieniowymi;
 12. organizowanie odpoczynku dziennego z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.

§6. Cele i zadania Klubu są realizowane poprzez:

 1. sprawowanie opieki nad dziećmi w trakcie ich pobytu w Klubie przez wykwalifikowanych opiekunów;
 2. indywidualne poznanie i kierowanie rozwojem dziecka;
 3. stosowanie różnych metod i form pracy z dziećmi, uwzględniających ich rozwój psychomotoryczny;
 4. stymulowanie procesów rozwojowych dzieci poprzez wykorzystanie ich własnej inicjatywy;
 5. współpracę z rodzicami (opiekunami prawnymi), wspomagając rodzinę w wychowanie przez:
 6.  przekazywanie przez opiekunów informacji o postępach bądź trudnościach w rozwoju psychofizycznym dziecka,
 7. stwarzanie możliwości uczestniczenia przez rodziców (opiekunów prawnych) w zajęciach prowadzonych w klubie malucha, w tym adaptacyjnych i otwartych oraz organizowanie spotkań,
 8. prowadzenie konsultacji i udzielenie porad w zakresie opieki, wspierania rozwoju, wychowania i edukacji dziecka ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci niepełnosprawnych,
 9. współdziałanie w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko  i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju;
 10. zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w Klubie;
 11. zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych z wyposażeniem dostosowanym do wieku i potrzeb rozwojowych dziecka;
 12. zapewnienie dzieciom pobytu na świeżym powietrzu przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

Rozdział 3.
Zadania i kompetencje kierownika klubu

§7.

     1. Klubem dziecięcym kieruje Kierownik, którego zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Lądek, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Kierownik Klubu podejmuje decyzje dotyczące właściwego funkcjonowania Klubu, organizuje pracę Klubu, zapewnia należyty stan higieniczno-sanitarny oraz warunki bezpieczeństwa dzieci i personelu na terenie Klubu, kieruje i zarządza Klubem oraz reprezentuje go na zewnątrz.

§8.  Organizacje wewnętrzną Klubu regulują przepisy wewnętrzne, a w szczególności:

 1. Regulamin organizacyjny klubu dziecięcego;
 2. Regulamin pracy;
 3. Zarządzenia Kierownika Klubu;

§9.  Kierownik Klubu opracowuje plan organizacyjny Klubu, w którym określa szczegółową organizację opieki pielęgnacyjnej, wychowawczej i edukacyjnej nad dziećmi w danym roku kalendarzowym. Plan Organizacyjny podlega zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Lądek.

Rozdział 4.
Warunki przyjmowania dzieci do Klubu

§ 10.  1. Do Klubu przyjmowane są dzieci w wieku od 1 roku życia do ukończenia 3 roku życia. W przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym możliwe jest przedłużenie pobytu dziecka w Klubie do 4 roku życia.

§ 11. 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza co roku na kolejny rok szkolny w wyznaczonym terminie Kierownik Klubu.

2. Pierwsza rekrutacja na nowoutworzone miejsca w Klubie będzie przeprowadzona przez Gminę Lądek. Informacja o prowadzonej rekrutacji będzie podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

3. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, w postepowaniu rekrutacyjnym w zakresie pierwszeństwa przyjęcia dziecka bierze się pod uwagę następujące kryteria:

a) dzieci rodzica/opiekuna prawnego pozostającego w stosunku pracy, wchodzącego na rynek pracy lub czynnie poszukującego pracy,

b) dzieci rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko,

c) dzieci rodziców/opiekunów prawnych wychowujących dziecko z niepełnosprawnością,

d) dzieci matek lub ojców /opiekuna prawnego, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji,

e) dzieci z rodzin wielodzietnych (troje i więcej),

f) niepełnosprawność dziecka,

g) dzieci, rodzica/ opiekuna prawnego o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie).

4. Wartość punktową kryteriów określonych w ust. 3 określa regulamin rekrutacji.

5. W przypadku, kiedy kryteria wymienione w ust. 3 nie rozstrzygają kwestii przyjęcia dzieci, o przyjęciu dziecka decyduje kolejność złożenia karty zgłoszenia dziecka do Klubu.

6. Sytuacja rodzica samotnie wychowującego dziecko występuje wówczas, gdy dziecko wychowywane jest przez: pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym orzeczeniem sadu, osobę rozwiedzioną, kiedy osoby te prowadzą odrębne gospodarstwo domowe.

7. Dokumenty uprawniające do skorzystania z pierwszeństwa w przyjęciu do Klubu należy dostarczyć razem z kartą zgłoszenia.

8.W przypadku zwolnienia się miejsca w Klubie w pierwszej kolejności brane są pod uwagę karty zgłoszeniowe dzieci złożone w pierwszym terminie rekrutacji.

9. W przypadku braku kart, o których mowa w ust. 7 przeprowadza się postępowanie uzupełniające.

10. W postępowaniu uzupełniającym brane są pod uwagę kryteria, o których mowa w ust. 3.

§12. W przypadku powzięcia przez Kierownika informacji o nieobecności dziecka w Klubie trwającej minimum 1 miesiąc, Kierownik może przyjąć na miejsce tego dziecka na czas jego nieobecności inne dziecko, na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z rodzicami.

2. Do przyjęcia dziecka, o którym mowa w ust. 1 stosuje zapisy § 11 ust.8, 9 i 10.

§ 13. 1. Skreślenie dziecka z listy wychowanków Klubu może nastąpić w każdym czasie w przypadku:

1) nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka trwającej dłużej niż dwa tygodnie.

2) niewywiązywania się rodziców/ opiekunów prawnych z obowiązku wnoszenia opłaty za usługi świadczone przez Klub w czasie przekraczającym 30 dni od wymaganego terminu wpłaty.

2. Skreślenie dziecka z listy wychowanków nie zwalnia rodziców/ opiekunów prawnych z obowiązku uregulowania zaległych opłat.

Rozdział 5.

Organizacja i zasady funkcjonowania Klubu

§ 14. Klub funkcjonuje przez cały rok od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych, w godzinach ustalonych przez Kierownika Klubu.

§15. Organizację pracy w ciągu dnia określa plan dnia opracowany przez Kierownika Klubu w porozumieniu z opiekunami.

§ 16. Plan, o którym mowa w § 20 podany jest do wiadomości rodziców poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń. Plan określa godziny posiłków i zajęć prowadzonych w poszczególnych grupach.

§ 17. Szczegółową organizację pracy Klubu, zakres i sposób realizacji zadań statutowych określa regulamin organizacyjny Klubu nadawany przez Kierownika Klubu.

§ 18. 1. W klubie może być powołana Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców/ opiekunów prawnych dzieci korzystających ze świadczeń Klubu.

2. Rada Rodziców wybierana jest corocznie na pierwszym zebraniu rodziców

3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady.

4. Kompetencje Rady Rodziców określa art. 12a ust.4 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Rozdział 6.

Zasady odpłatności w przypadku nieobecności dziecka

§ 19. 1. Pobyt i wyżywienie dziecka w Klubie są odpłatne, a wysokość opłat ustala Rada Gminy Lądek w drodze uchwały.

2. W przypadku nieobecności dziecka w Klubie, opłata za pobyt i wyżywienie nie podlega zwrotowi, bez względu na liczbę dni nieobecności.

3. W przypadku przyjęcia dziecka do Klubu w trakcie miesiąca, w ramach naboru dodatkowego opłata za pobyt i wyżywienie za ten miesiąc naliczana jest proporcjonalnie do ilości dni pobytu dziecka.

Rozdział 7.

Zasady udziału rodziców w zajęciach prowadzonych w Klubie

§ 20. 1. Realizacja celów i zadań Klubu następuje we współpracy z rodzicami, z uwzględnieniem ich zaleceń, przepisów prawa, doświadczenia życiowego, zasad współżycia społecznego i zaleceń lekarskich (w szczególności w stosunku do dzieci niepełnosprawnych oraz zakwalifikowanych do grup dyspanseryjnych).

2. Współpraca rodziców oparta jest na partnerstwie. Jej podstawą jest rozumienie decydującej roli rodziców i rodziny w procesie stworzenia płaszczyzny wspólnego działania.

3. Rodzice mają możliwość komunikowania się i wymieniania informacjami na temat dziecka, zarówno na zorganizowanych spotkaniach, jak i codziennych rozmowach z opiekunami dzieci.

Rozdział 8.

 Mienie Klubu

§ 21. 1. Mienie Klubu jest mieniem komunalnym stanowiącym własność Gminy Lądek.

2. Klub gospodaruje powierzonym mieniem zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) i zapewnia jego należytą ochronę jak również właściwe wykorzystanie.

Rozdział 9.

Gospodarka finansowa

§ 22. 1. Gospodarka finansowa Klubu prowadzona jest w formie właściwej dla gminnej jednostki budżetowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych          (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.).

2. Źródłem finansowania Klubu są:

1) budżet Gminy Lądek,

2) odpłatności rodziców / opiekunów prawnych za usługi świadczone w ramach statutowych statutowej działalności,

3) darowizny od instytucji, osób fizycznych i prawnych,

4) dotacje oraz dofinansowania w ramach funduszy krajowych oraz środków Unii Europejskiej,

5) inne dochody uzyskane w sposób przewidziany prawem.

3. Podstawą gospodarki finansowej Klubu jest roczny plan finansowy, obejmujący planowane przychody i wydatki Klubu.

4. Klub prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

Rozdział 10.

Postanowienia końcowe

§ 23.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawne.

§ 24. Zmiany statutu mogą być dokonywane wyłącznie w trybie właściwym dla jego nadania.